Članstvo PDF natisni

III. VČLANJEVANJE, PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV

A. Članstvo v društvu

10. člen

Članstvo v društvu je prostovoljno.

Član društva je lahko vsak državljan Republike Slovenije, ki želi v društvu sodelovati pri razvijanju statistike.

Član društva je lahko tudi tuj državljan.

Član društva postane fizična oseba, ki sprejme statut in "Deklaracijo poklicne etike Statističnega društva Slovenije" in ko ga izvršni odbor na osnovi izpolnjene prijavnice uvrsti v seznam članov.

Član društva je lahko včlanjen tudi v društvo tuje države ali mednarodno društvo.

Društvo ima lahko tudi častne člane.

B. Pravice in dolžnosti članov

11. člen

Pravice in dolžnosti članov so:

· uresničevanje ciljev in nalog društva v skladu s statutom in uresničevanje sklepov organov društva;

· da volijo in so voljeni v organe društva;

· da sodelujejo v delu organov in dejavnosti društva;

· da si prizadevajo razvijati statistično stroko in skrbijo za njen ugled in da delujejo po načelih "Deklaracije poklicne etike Statističnega društva Slovenije";

· da plačujejo članarino.

Člani društva so osebno odgovorni skupščini društva za opravljanje sprejetih nalog in funkcij, v nasprotnem primeru jih skupščina lahko razreši.

12. člen

Društvo lahko ustanovi sekcije kot metodo dela, organizirane na strokovnem principu. Oblikuje oz. imenuje lahko tudi stalne ali začasne komisije.

C. Prenehanje članstva

13. člen

Članstvo v društvu preneha:

· z izstopom;

· s črtanjem;

· z izključitvijo;

· s smrtjo.

14. člen

Članstvo preneha članu prostovoljno, če poda pisno izjavo o izstopu izvršnemu odboru, lahko pa tudi na sami skupščini. Članstvo preneha z datumom podane pisne izjave o izstopu iz članstva društva.

Član se črta iz članstva, če ni poravnal članarine za dve leti in če tudi po drugem opominu ne plača zaostale članarine v enem mesecu.

15. člen

Z izključitvijo preneha članstvo članu, če s svojim delom in ravnanjem škoduje ugledu in koristim društva.

16. člen

O izključitvi člana sprejme in izda sklep častno razsodišče.

Zoper sklep o izključitvi lahko član vloži pritožbo v roku 15 dni od dneva vročitve sklepa, na skupščino, ki dokončno odloči o zadevi.

17. člen

Če član ni zadovoljen z dokončno odločitvijo organov društva, ima pravico v nadaljnjih 15 dneh zahtevati varstvo svojih pravic pri pristojnem sodišču.

Član društva ne more zahtevati varstva pravic pri pristojnem sodišču, če se za to varstvo ni prej obrnil na pristojni organ v društvu.