Obdobje 1978-1979 PDF natisni

PRVO MANDATNO OBDOBJE

Prvi Izvršni odbor je oral ledino pod vodstvom Milojke Virant Zajšek, namestnice direktorja Zavoda za statistiko, ene najbolj zaslužnih za ustanovitev društva. Pri organiziranju dela in aktivnosti se je društvo naslonilo na aktivnosti in potrebe Zavoda za statistiko ter na izkušnje članov, pred tem aktivnih v JSD, kar je olajšalo delo, ki po sekcijah še ni steklo. Celo ustanovitev teoretske sekcije, ki je bila vseskozi načrtovana, se je udejanjila šele ob koncu prvega mandatnega obdobja.

Do konca prvega dvoletnega obdobja je članstvo naraslo na 185 članov. Največ (52) jih je bilo zaposlenih na Zavodu za statistiko.

Sodelovanje v zvezi statističnih društev Jugoslavije

Od 31. maja do 2. junija 1978 je v Prištini potekalo posvetovanje »Statistika in združeno delo«. V šestih sekcijah je bilo predstavljenih 42 referatov, med temi je bilo opazno število prispevkov slovenskih kolegov – kar enajst. Predstavili so jih: Ida Berločnik, Ljubica Djordjević, Dušan Kidrič, dr. Stane Krašovec, mag. Ivo Lavrač, Branko Mlinar, Emil Milan Pintar, dr Ivan Turk (dva referata), Milojka Virant Zajšek in Milena Zemljič. Emil Milan Pintar in dr. Ivan Turk sta vodila dve izmed šestih sekcij.

Ob tej priložnosti so nekdanji predsedniki JSD prejeli priznanja – med slovenskimi dr. Dolfe Vogelnik, dr. Stane Krašovec in Ante Novak. Zahvale so prejeli tudi zaslužni člani iz Slovenije: dr. Bojan Pirc, dr. Alojzij Vadnal, M. Revešnjak in Franta Komel. V predsedstvu ustanovne skupščine je sodelovala Milena Zemljič.

Strokovni Sestanki

Že precej pred sprejetjem Zakona o družbenem sistemu informiranja je ta tema postala zelo aktualna. Na raznih ravneh so potekale razprave o njegovi vsebini, organiziranosti in normativni ureditvi. Statistično društvo se je aktivno vključilo v razprave o vlogi statistike v procesu zagotavljanja informacij.

Zavod za statistiko in društvo sta že v prvem letu sodelovanja društva v juniju skupno organizirala regionalne sestanke pod vodstvom Milojke Virant Zajšek, mag. Milivoje Šircelj in Ivana Glonarja. Teme, ki so jih obravnavali, so bile družbeni sistemi informiranja, tekoča problematika statistike, popis prebivalstva, popis kmetijstva, Centralni register prebivalstva, Register organizacij in skupnosti, vzpostavitev registra stavb in stanovanj ter organizacijska vprašanja društva.

Predlogi novega statističnega zakona za Slovenijo

Pravno podlago za zbiranje statističnih podatkov je predstavljal zvezni Zakon o statističnih raziskovanjih, ki imajo pomen za vso državo. Vendar je bil ta zakon za potrebe Slovenije preskromen, zato je Zavod za statistiko pripravil predlog za izdajo republiškega zakona, s katerim so bili v obsežnem prispevku Milojke Virant Zajšek seznanjeni tudi člani društva.

Popis '81

Člani Izvršnega odbora so priprave Zavoda za Statisiko na Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v letu 1981 spremljali že v času poskusnega popisa in ga obravnavali na svojem sestanku. Da bi bili tudi člani društva čimbolj seznanjeni s pripravami na popis, sta bil pripravljena izčrpen članek za Bilten in poročilo na 1. redni skupščini. Tudi pozneje je bil popis redna tema, o kateri so strokovnjaki Zavoda za statistiko pisali v Biltenih ne le med pripravami, temveč tudi me d izvajanjem popisa in tabeliranju podatkov po njem.

Junija 1979 je ZSDJ organizirala poseben strokovni metodološki sestanek o popisu v Arandjelovcu. Udeležilo se ga je 120 oseb, med katerimi je bilo 12 članov SDS, ki so aktivno sodelovali v razpravah.

Ustanovitev teoretske sekcije

Društvo je že ob ustanovitvi načrtovalo teoretsko sekcijo, vendar je to dejansko storilo šele na ustavnem sestanku 9. novembra 1979, ki se ga je udeležilo 34 oseb. Poimenovali so se Sekcija za razvojna in teoretska vprašanja statistike, še danes pa se občasno pojavi v skrajšani obliki teoretska sekcija.

Sekcijo vodi predsednik, ki mora biti član OI. Določeno je bilo, da mora sekcija vsako leto pripraviti program prioritetnih nalog. Oblikovanih je bilo osem sklopov nalog, katerim naj bi se ta sekcija posvetila na začetku svojega dela.

Vodenje sekcije je prevzela dr. Blaženka Košmelj, ki je to nalogo opravljala dva mandata.

Srečanje statistikov Jugoslavije

Osnovna organizacija Zveze socialistične mladine Slovenije (ZSMS) na Zavodu za statistko je ob podpori njegovega direktorja Frante Komela septembra 1978 priredila prvo Srečanje statistikov vse države v Portorožu z namenom vzpodbuditi sodelovanje, ki naj bi postalo tradicionalno.

Po prvem uspehu slovenskih organizatorjev srečanja nekaj let niso ponovili. Nato je organizacija stekla tako, da so bila srečanja vsako leto skrb druge republike ali pokrajine. Postala so tradicionalna, skupno jih je bilo deset.

V športnih igrah so se vsakič pomerili delavci statističnih zavodov, na strokovnem srečanju so se jim pridružili še drugi člani statističnih društev, vsi skupaj pa so se udeležili družabnega srečanja. Praviloma so dodali še kulturni dogodek, pozneje so ponekod priključili še redno skupščino  ZSDJ in kakšno okroglo mizo, včasih tudi konferenco direktorjev zveznega zavoda ter republiških in pokrajinskih zavodov za statistiko. V času srečanja so izdajali tudi bilten in dnevni časopis.

Prvega Srečanja statistikov Jugoslavije v Portorožu se je udeležilo 224 udeležencev. Za organizacijo strokovnega dela je bilo zadolženo Statistično društvo Slovenije. Načrtovan tema posvetovanje je bila Teorija statističnih metod, realiziran pa je bil le strokovni sestanek, na katerem so obravnavali vprašanja notranje organizacije dela.