Obdobje 1980-1981 PDF natisni

DRUGO MANDATNO OBDOBJE

Potem, ko je prvi Izvršni odbor uspešno zaoral ledino, se je drugi z Emilom Milanom Pintarjem iz Raziskovalne skupnosti Slovenije na čelu že odločil določiti podroben program dela.

Ta je bil določen za vsako leto posebej. Sprva je obsegal sodelovanje statistikov v družbenem sistemu informiranja, pospeševanje razvoja statistične teorije in razvijanje statističnih metod, izobraževanje in izpopolnitev informativne dejavnosti. Poiskali so stične točke s programom dela Zavoda za statistiko, prisluhnili pa so tudi problematiki statistikov iz občin in iz »organizacij združenega del«. V drugem letu mandatnega obdobja pa se je program IO najbolj posvetil pripravam na celodnevno strokovno posvetovanje na dan sklica 2. redne skupščine.

IO je imel devet sestankov. Zanimivo je, da so bili sklicani na različnih mestih – tam, kjer so bili zaposleni člani IO.

Sodelovanje društva z Zavodom za statistiko je bilo od vsega začetka dobro. Druge seje IO tega mandatnega obdobja se je udeležil tudi Franta Komel, direktor zavoda, ki je ponovno poudaril pripravljenost za sodelovanje in podporo društvu. Iz vrste stičnih točk med zavodom in društvom je izpostavil tri: skupno sodelovanje v izobraževalnem procesu, izboljšanje uporabe zbranih in za javno uporabo pripravljenih statističnih podatkov ter možnost uporabe računalnika in statističnih podatkov za analitične študije članov društva.

1.marca 1981 je Franta Komel odšel v Beograd na mesto direktorja Zveznega zavoda za statistiko. Njegovo mesto v slovenskem statističnem zavodu je prevzel Tomaž Banovec, ki je še nadalje podpiral delo SDS.

Novost v tem letu je bil tudi pričetek povezovanja z drugimi slovenskimi strokovnimi društvi – IO je sprejel pobudo za sodelovanje z Zdravniškim društvom Slovenije in društvom Informatika. Sodelovanje pa je bilo omejeno na udejstvovanje članov SDS v teh društvih, o čemer so občasno poročali v prispevkih za Bilten, ter aktivno udeležbo posameznikov na posvetovanjih drugih društev. Ostalo je na osebni ravni, institucionalno sodelovanje v skupnih akcijah pa se ni razživelo.

  • Bilten

Bilten naj bi izhajal enkrat do dvakrat na dva meseca. Določen je bil tudi vsebinski koncept – posamezni člani IO so prevzeli skrb za določena področja. Redno je postalo objavljanje strokovnih publikacij, največ od Zavoda za statistiko in Službe družbenega knjigovodstva.

  • Strokovni sestanki in predavanja

V letu 1980 je društvo pričelo prirejati predavanja priznanih strokovnjakov, kar so takrat imenovali strokovni sestanek. V okviru Sekcije za razvojna in teoretska vprašanja so izbrali prioritetna področja, določili predvidene teme in potek srečanj: predavatelji naj bi bili vedno imeli uvodni referat, nato pa bi sledila razprava. Večina predavanj je v tistem času potekala v Klubu poslancev.

Tako so se zvrstila sledeča predavanja:

- Lea Bregar: Indeks količinskega obsega industrijske proizvodnje v občini.

- dr. Ivo Lavrač: Modeli in bilance družbene reprodukcije kot eni od orientacij za razvoj statističnega sistema.

- Majda Mencej: Družbena reprodukcija.

- dr. Dolfe Vogelnik: Raziskovalno delo na področju demografije in demografske statistike.

- Posvet o Družbenem sistemu informiranja in Popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v letu 1981.

- mag. Anuška Ferligoj: Razvrščanje v skupine in njihova uporabnost v statistiki.

- Jasna Cimperman: Enotni sistem gospodarskih in finančnih bilanc.

  • Popis '81

Načrtovana so bila štiri posvetovanja, vendar je bilo realizirano le eno v Ljubljani. Obravnavali so priprave na Popis '81 (moderatorka je bila mag. Milivoja Šircelj) in Aktualna vprašanja statistike (moderator je bil Emil Milan Pintar).

  • Sodelovanje v Zvezi statističnih društev Jugoslavije

V Novem Sadu sta bila 30.septembra in 1.oktobra 1981 skupaj organizirana 1.redna skupščina in strokovni sestanek Zveze statističnih društev Jugoslavije. Posvetovanja se je udeležilo 300 članov ZSDJ, med temi jih je bilo 22 iz Slovenije. Naš strokovni prispevek je bil opazen: med 53 referati je bilo 7 slovenskih. Dvodnevno posvetovanje je obsegalo tri teme: sodobni vidiki razvoja teoretske statistike, statistika agroindustrijskega kompleksa s posebnim ozirom na popis kmetijstva in reprodukcija prebivalstva.

  • Srečanje statistikov Jugoslavije

Potekali so od 8. do 11. oktobra 1981 v Donjem Milanovcu v organizaciji Zveznega zavoda za statistiko v Beogradu.

  • 2. redna skupščina SDS – 11. december 1981

Za novo predsednico je bila soglasno sprejeta mag. Anuška Ferligoj.

Oblikovanih je bilo pet sklepov. Sklepu o ustanovitvi komisije za statistično terminologijo je sledil sklep , naj s pomočjo razširjenega članstva okrepi povezovanje z institucijami in gospodarstvom, za kar je potrebna tudi izpopolnitev programa dela društva. Pri tem naj bo posebna skrb posvečena povezavi statistike in planiranja. Sklenjeno je bilo tudi, da naj društvo vsako leto obravnava predlog programa statističnih raziskovanj, pomembnih za državo, in dopolnitve za Slovenijo, s posebnim poudarkom na vključevanju spremljanja aktualnih pojavov v družbi.

  • Strokovno posvetovanje 11. december 1981

Po skupščini se je strokovno delo nadaljevalo na posvetovanju ,katerega vsebina je bila razdeljena na tri dele. V prvem delu je Tomaž Banovec, vabljeni predavatelj, spregovoril o vlogi, funkciji in nalogah statistike v obdobju stabilizacijskih prizadevanj. Svoje razmišljanje je sklenil z mislijo, da bo »statistika novo stabilizacijsko obdobje začela z več dela, več stroke, s pametjo in znanjem ter s tankim posluhom za družbeno potrebo in za uporabnika«.

Drugi del posvetovanja se je odvijal v dveh sekcijah: Nekateri vidiki razvoja teoretične statistike in razprava o vprašanju reprodukcije prebivalstva.