Obdobje 1982-1983 PDF natisni

TRETJE MANDATNO OBDOBJE

Mag. Anuška Ferligoj s Fakultete za sociologijo, politične vede in novinarstvo (FSPN) in člani novega IO so se odločili nadgraditi prve dosežene izkušnje in se opreti na že določene cilje in naloge.

Člani Sekcije z razvojna in teoretska vprašanja statistike so se odločili, da bodo sodelovali pri pouku statistike v srednjih, višjih in visokih šolah, pri metodoloških nalogah pa bodo sodelovali pri razvijanju vzorcev in ocen. Odločili so se, da bodo skušali pridobivati nove člane – zlasti zunaj ljubljanske regije – na primer z bolj sistematičnim informiranjem preko ciljnih skupin. Z anketo naj bi ugotovili želje članov. V sodelovanju z Zavodom za statistiko naj bi okrepili sodelovanje na področju izobraževanja, delovanje v statističnih sosvetih in redno spremljanje programa statističnih raziskovanj. Povezali naj bi se s sorodnimi društvi v drugih republikah tedanje države in tudi drugod po svetu. V letu 1983 sta se omenjenim nalogam pridružili še dve: obravnava Programa razvoja statističnega sistema – skupne osnove, ki ga je pripravil zvezni statistični zavod, in sodelovanje pri pripravi Načrta statističnih raziskovanj, to je slovenskemu dopolnilu zveznega Programa statističnih raziskovanj. Že proti koncu leta 1982 so se pričele priprave na strokovni sestanek, ki bi ga organizirali decembra 1983, po 3. redni skupščini SDS.

Člani IO niso bili zadovoljni s sodelovanjem z ZSDJ, saj iz neznanih razlogov slovenski predstavnik v obeh letih tega mandatnega obdobja ni bil vabljen na redne sestanke.

V šestih letih delovanja društva je članstvo naraslo na 211 članov.

  • Bilten SDS

Že takoj na začetku so člani tretjega IO sklenili, da mora Bilten SDS postati bolj aktualen in pester, da mora sodelovati več piscev in da mora pogosteje izhajati. Tako kot doslej naj bi bil Bilten informativno glasilo, ki bo poročalo o delu društva, pri čemer bo poudarek na strokovnem delu. Člane naj bi tekoče seznanjal o okroglih mizah, posvetovanjih in predavanjih.

  • Predavanja in okrogla miza

- Dr. Dušan Breznik (Beograd): Reprodukcija prebivalstva.

- mag. Lea Bregar: Računi naravnih virov na Norveškem.

- Katarina Košmelj: Razvrščanje enot z upoštevanjem časovne dimenzije.

- Razgovor s predavatelji statistike o pomenu računalništva za pouk statistike. Razgovor je vodila mag. Anuška Ferligoj.

  • Statistična terminologija

Na 2. redni skupščini decembra leta 1981 je bila ustanovljena Komisija za statistično terminologijo, ki v vseh letih deluje v okviru Sekcije za razvojna in teoretska vprašanja statistike, pod vodstvom dr. Blaženke Košmelj.

Izhodišče za pričetek dela te komisije je bilo dotlej opravljeno delo, predvsem zapuščina dr. Živka Šifrerja ter gradiva in dokumentacija Zavoda za statistiko. Pri njenih začetkih je komisiji veliko pomagal dr. Alojzij Vadnal. Delo komisije so razdelil v dve skupini oz. v dva odbora:

- za terminologijo teoretske statistike

- za terminologijo operativne statistike.

  • Ustanovitev sosvetov

Zamisel o ustanovitvi sosvetov je bila podprta in tako smo v letu 1982 dobili 22 sosvetov, 'organizacijskih oblik sodelovanja uporabnikov in dajalcev podatkov …', ki naj bi bili 'glavni nosilci revizije in razvoja statističnega sistema' po posameznih področjih statističnih raziskovanj in drugih statističnih nalog. Najbolj aktiven med vsemi je bil Sosvet za integralni sistem družbenih računov. Sosveti so imeli različno število članov, od 6 do 22.

  • Strokovno posvetovanje – 13. december 1983

Organizirala ga je Sekcija za razvojna in teoretska vprašanja statistike, ki je za to priložnost sestavila poseben pripravljalni odbor, katerega člani so bili mag. Anuška Ferligoj, dr. Blaženka Košmelj, mag. Lea Bregar, Andrej Blejec, Tomaž Banovec, mag. Milivoja Šircelj in Jasna Cimperman.

Posvetovanje je potekalo v dveh zaporednih sekcijah. Prvo, Razvoj in uporaba statističnih metod, je vodil Andrej Blejec, drugo, z naslovom, Nekateri vidiki statističnega sistema v luči potreb naše družbe, pa mag. Lea Bregar.