Obdobje 1984-1985 PDF natisni

ČETRTO MANDATNO OBDOBJE

Tokrat je mesto predsednika sprejel dr. Ivo Lavrač, Ekonomska fakulteta, ki je že ob izvolitvi na skupščini predstavil svojo vizijo delovanja društva v tem mandatnem obdobju.

Novoizvoljeni Izvršni odbor se je že v januarju sestal na svoji prvi seji in pripravil program dela. Ob upoštevanju kontinuitete pri aktivnostih društva iz prejšnjih let so si člani IO zadali nove naloge. Za člane naj bi organizirali predavanje, na katerih bi se seznanili z novimi smermi razvoja teoretske statistike – s poudarkom na kritičnosti pri uporabi različnih statističnih metod. Drugi načrti so se nanašali na izobraževanje poročevalskih enot ter sodelovanje s sredstvi javnega obveščanja, s tem pa predstavitev statistike na širši javnosti. Nadaljevali naj bi z delom v statističnih sosvetih. Odločili so se tudi za akcijo pridobivanja članov iz okolij, katera do tedaj niso bila dobro zastopana.

Kot eno od pomembnih nalog so si zadali tudi spremljanje družbenega sistema informiranja. To se je nanašalo tudi na delo poročevalskih enot, s katerimi naj bi Zavod za statistiko organiziral letne sestanke po posameznih področjih raziskovanj, in sicer tako za podjetja, kot za občine. Za izboljšanje sodelovanja z Zavodom za statistiko je bilo dogovorjeno, da bo le-ta na vsako sejo IO delegiral svojega člana.

Zaradi obilice dela v Sekciji za razvojna in teoretska vprašanja statistike se je IO odločil, da se delo na statistični terminologiji izloči iz drugih dogajanj v sekciji – v ta namen so ustanovili komisijo kot samostojno organizacijsko obliko znotraj sekcije. Dr. Blaženka Košmelj je ostala še naprej na Komisiji za statistično terminologijo kot njena predsednica, predsedništvo sekcije pa je prevzela mag. Milivoja Šircelj.

  • Aktualni problemi statističnih raziskovanj

Spomladi leta 1984 je bilo v Ljubljani in Mariboru organiziranih dvoje posvetovanj o aktualnih problemih statističnih raziskovanj v letu 1984. Predstavnice Zavoda za statistiko so predstavile program statističnih raziskovanj. Takrat je bilo okoli 200 raziskovanj razvrščenih v 23 področij ali v štiri skupine: gospodarske, zbirne, demografske in družbene statistike. Boljše, hkrati pa tudi racionalnejše izvajanje programa naj bi se razvilo z aktivnim sodelovanjem sosvetov. Od ostale problematike so v poročilu omenjeni še pravočasnost in kakovost podatkov, uporaba enotnih standardov – kot so npr. enotna nomenklatura proizvodov in storitev, uporaba vzorcev in ocenjevanje podatkov – ter, končno, nove metode teledetekcije, ki so jih takrat šele uvajali v redno delo.

V razpravi so prisotni opozorili na problematiko statističnih raziskovanj z vidika kratkih rokov in pridobivanja podatkov.

  • Predavanja in okrogle mize

- dr. Ivo Lavrač: Obvezna enotna metodologija in minimum obveznih kazalcev za planiranje.

- Okrogla miza o izobraževanju statistikov, vodila jo je mag. Anuška Ferligoj.

- dr. Blaženka Košmelj: Multivariantna analiza.

- dr. Ana Tretjak: Digitalni satelitski podatki za ocenjevanje izrabe tal.

- dr. P. Sicherl: Statistika in indikatorji vloge in položaja žene.

- M. Kovačič: Problematika opredeljevanja kmetije oz. kmečkega gospodarstva.

  • Statistična terminologija

Pripravljeno je bilo gradivo za javno razpravo 'Statistična terminologija, Zbirka terminov, 1. snopič'. V njem je bilo zbranih 500 terminov.

  • 4. redna skupščina SDS – 12 december

Društvo je imelo v tistem času 205 članov. Iz predsednikovega poročila je razvidna velika dejavnost društva v ZSDJ in njeni komisiji za založniško dejavnost Zveznega zavoda za statistiko ter v zvezi z družbenim sistemom informiranja.

Predsednik je sporočil novico, da je bil prav tedaj na Ekonomski fakulteti sprejet nov specialistični program študija statistike, katerega uresničitev pa je odvisna tako od zanimanja članov, kakor od financiranja in zavzetosti Zavoda za statistiko.