Obdobje 1986-1987 PDF natisni

PETO MANDATNO OBDOBJE

Za ti dve leti je vlogo predsednika sprejel dr. Janez Malačič. Novi Izvršni odbor si je poleg izvajanja že utečenih nalog in projektov zadal novo nalogo – sodelovanje s sredstvi javnega obveščanja z namenom popularizacije statistike in izobraževanja novinarjev. Člani naj bi v javnih občilih tudi sami več objavljali, bolj aktivno pa naj bi pisali tudi za strokovne revije.

Aprila 1987 so se pričele priprave na posvetovanje Statistika in inflacija, ki naj bi bilo v decembru, in sicer prvič v Radencih. V primeru premajhne udeležbe (če bi bilo število udeležencev manjše od 200), naj bi bilo posvetovanje v Ljubljani. Določeni so bili člani programskega in organizacijskega odbora. Organizacija naj bi bila poverjena Statističnemu društvu Slovenije v sodelovanju z Zvezo statističnih društev Jugoslavije. Vabila za udeležbo so bila poslana vsem članom SDS, republiškim društvom in statističnim zavodom v tedanji državi.

Nedvomno je bil to največji dogodek društva v vsem času njegovega obstoja. Posvetovanje je bilo na državni ravni, tema pa je bila takrat aktualna – tista, ki je 'ekonomsko statistiko tistega časa najbolj žulila'.

  • Predavanja in okrogle mize

- Razprava o prvem zvezku terminov Komisije za statistično terminologijo.

- Okrogla miza o Metodoloških osnovah obračuna vrednosti družbenega bogastva.

- Okroglo mizo z naslovom Vpliv statistične metodologije na indeks industrijske proizvodnje je vodila dr. Lea Bregar.

- Okroglo mizo na temo Popis delavcev v združenem delu stanje 31.12.1986 je organizirala Sekcija za razvojna in teoretska vprašanja statistike.

- dr. Janez Malačič: Novejša demografska gibanja v Evropi in Jugoslaviji.

  • Blejsko srečanje

Sekcija za metodologijo in statistiko Jugoslovanskega društva za sociologijo je v septembru 1986 organizirala svoj četrti strokovni sestanek, tokrat na Bledu. Razpravljali so o treh temah: konceptualizaciji in merjenju, kvantitativnih metodah in aplikaciji metod v družbenih vedah. Organizirana je bila tudi okrogla miza o novih trendih sociološke metodologije. Sestanek je bil več kot to; bil je strokovno posvetovanje, ki se ga je udeležilo 36 sociologov, matematikov, statistikov, filozofov in drugih strokovnjakov. To posvetovanje štejemo za prelomno, saj je bilo prvi na Bledu – od takrat dalje pa vsako leto v Sloveniji. To srečanje in vsa kasnejša so bila zametki za današnja Blejska metodološka srečanja.

  • Pozornost javnih medijev

V letu 1986 je društvo prvič pridobilo pozornost javnih medijev. V Naših razgledih je bil objavljen intervju s predsednikom dr. Janezom Malačičem, ki je spregovoril o vlogi in pomenu statistike v naši družbi in še posebej o dejavnosti društva.

  • Pričetek mednarodnega sodelovanja

Prvi v Biltenu zabeležen primer, da se je kdo od članov v imenu Statističnega društva Slovenije udeležil kakega mednarodnega strokovnega srečanja, je bila udeležba predsednika dr. Janeza Malačiča na sestanku Evropske zveze za študij prebivalstva, ki je potekal v Amsterdamu od 25. do 27. septembra 1986.

IO je mag. Milivojo Šircelj izbral za svojo predstavnico na Evropski demografski konferenci na Švedskem.

Dr. Janez Malačič se je udeležil 46. seje in 45. kongresa Mednarodnega statističnega inštituta od 8. do 16.  septembra 1987 v Tokiu.

  • Sporazum o sodelovanju in financiranju

Predsednik dr. Janez Malačič je sestavil predlog Sporazuma o medsebojnem sodelovanju med Statističnim društvom Slovenije in Zavodom za statistiko ter financiranju dejavnosti društva, kar naj bi bila podlaga za trajno sodelovanje. IO tega mandatnega obdobja je opravil prvi razgovor z direktorjem Tomažem Banovcem, sporazum pa je bil podpisan v začetku naslednjega leta, to je v obdobju šestega IO.

  • Statistično posvetovanje, Radenci, 10. in 11. december 1987

Dvodnevno posvetovanje je imelo naslov Statistika in inflacija. Referati na srečanju so bili razdeljeni v tri programske sklope: Zunanje trgovinski tokovi, devizni tečaji in inflacija,naslednji sklop Makroagregati, obračunski sistem in inflacija in zadnji Produktivnost, življenjski stroški in merjenje inflacije.

To posvetovanje je bilo uspešno in zelo odmevno, v tem smislu prvo tako v Sloveniji. K uspehu je bistveno prispevala vsestranska pomoč Zavoda za statistiko, kakor je zapisala predsednica društva v poročilu.