Obdobje 1988-1989 PDF natisni

ŠESTO MANDATNO OBDOBJE

Svoje videnje vloge društva na začetku drugega desetletja njegovega delovanja je predsednica dr. Lea Bregar z Ekonomske fakultete podrobno opredelila že v svojem nastopnem govoru na peti redni skupščini. Novi IO, šesti po vrsti, se je na svoji prvi seji sestal takoj v decembru 1987.

Dogovorili so se za delitev funkcij in pregledali naloge, ki so bile že v teku in naj bi jih nadaljevali. Še posebej so se posvetili temam, ki naj bi zaznamovale delo v tem mandatnem obdobju: sklenitvi sporazuma o sodelovanju in financiranju z Zavodom za statistiko, mednarodnemu sodelovanju in sodelovanju z drugimi društvi v državi, popularizaciji statistike in anketi med člani. Tudi v tem obdobju so se odločili organizirati večdnevno strokovno posvetovanje, ponovno v Radencih. Ocenili so prejšnje posvetovanje Statistika in inflacija. Sklenili so, da bodo prispevke moderatorjev in avtorjev razprav objavili v samostojni številki Biltena (št. 27) in s tem zaokrožili vsebino posvetovanja, objavljeno v zborniku.

Zadali pa so si kar nekaj novih nalog. Med njimi tudi poskus ustanovitve računalniškega krožka – nove sekcije, česar pa v teh dveh letih niso mogli uresničiti. Da bi bila javnost o društvu in statistični stroki bolje obveščena, so se ponovno odločili za tesnejše sodelovanje z novinarji. rešitev so našli v rednih tiskovnih konferencah Zavoda za statistiko, na katerih so novinarje nekajkrat seznanili z novicami o delu društva, na primer o posvetovanju v Radencih in okroglih mizah, katerih najave so objavljali tudi v Delu.

  • Sporazum o sodelovanju in financiranju

Takoj na prvih dveh sejah novega IO so razpravljali o Sporazumu o medsebojnem sodelovanju med Statističnim društvom Slovenije in Zavodom za statistiko ter o financiranju njegove dejavnosti, ki ga je začel pripravljati že prejšnji IO. S sporazumom je bilo dolgoletno sodelovanje društva in Zavoda tudi formalni in trajno urejeno. Sporazum je bil sklenjen z namenom, da bi razvijali statistično teorijo in prakso, širili splošno statistično kulturo ter razvijali statistični in družbeno informacijski sistem.

  • Predavanja in okrogle mize

- mag. Milivoja Šircelj: Metodologija in rezultati projekcij prebivalstva Slovenije za leta 1986 – 2006.

- mag. Velimir Bole: Ocenjevanje linearnih nemerljivih modelov.

- Jožica Kek – Kokot: Petletna anketa o porabi gospodinjstev.

- Dr. Ivo Lavrač: Sistem družbenih računov in metodologija izračunavanja družbenega proizvoda.

- Okrogla miza Posodobitev jugoslovanske statistike, v skupni organizaciji Ekonomske fakultete in Inštituta za ekonomska raziskovanja.

  • Statistična terminologija

V let 1986 je Komisija za statistično terminologijo obravnavala in sprejela okoli 260 terminov, v naslednjem letu pa še nadaljnjih 100. Skupno je bilo do leta 1989 obdelanih in izdanih okoli 1400 terminov, ki so leksigrafsko urejeni, vendar je imelo gradivo še vedno značaj delovnega gradiva.

  • Anketa med člani

Konec maja 1988 je IO članom razposlal Anketo o interesih in strokovni usposobljenosti članov. Odzivnost je bila manjša od pričakovane, še zlasti nezadostna pa je bila med člani, zaposlenimi na Zavodu za statistiko.

Odgovori o udeležbi na predavanjih in okroglih mizah so pokazali, da se jih člani po svojem mnenju udeležujejo pogosteje, kot je to razvidno iz evidence društva. Glede Biltena je anketa pokazala, da ga ne bere le desetina članov. Predlogov za njegovo izboljšanje in popestritev je bilo veliko. Anketa je bila tudi vir predlogov za teme strokovnih posvetovanj in nadaljnjega dela društva. Ker je bilo veliko tem s področja uradne statistike, se je IO odločil te odgovora posredovati Zavodu za statistiko.

  • Sodelovanje z drugimi strokovnimi društvi

Dva dogodka sta pomembno zaznamovala ne le to mandatno obdobje, temveč tudi nadaljnje delo društva. Prvi je, mednarodna konferenca o družboslovni metodologiji v Dubrovniku, drugi pa strokovno srečanje na Bledu, ki je še vedno potekalo v organizaciji Jugoslovanskega združenja za sociologijo.