Obdobje 1994-1995 PDF natisni

DEVETO MANDATNO OBDOBJE

Ponovno izvoljeni predsednik mag. Anton Kramberger je že v poročilu za Osmo redno skupščino nakazal najpomembnejše usmeritve dela novega IO. Po prvem, preširoko zastavljenem obdobju je prišlo obdobje streznitve. Novi IO je takoj na začetku sklenil razvijati le akcije, ki bodo imele kadrovsko pokritje in bodo le tako perspektivne.

Projekti, ki naj bi predstavljali glavnino novega IO, so bili izobraževanje in popularizacija statistike v medijih, Blejska metodološka srečanja in mednarodna dejavnost. Novost je v tem obdobju prinesla Izobraževalna sekcija. Posvetila se je predvsem izobraževanju učiteljev statistike v srednjih šolah, mednarodni dejavnosti in se še posebej izkazala pri organizaciji okrogle mize o izobraževanju v Radencih. Prispevek izobraževalne sekcije je kmalu dobil konkretne rezultate: uvedbo samostojnega predmeta statistika pri izobraževanju za poklice ekonomskega, komercialnega in poslovnega tehnika v letu 1996/97, izdajo učbenika statističnih vaj in ustanovitev zbirke Statistični priročniki. Posledica tako povečanega obsega dela je bil predlog o ustanovitvi založniške sekcije SDS na skupščini, ki je zaključila to mandatno obdobje.

Ob pomanjkanju družabnih dogodkov je IO vzpodbudil tudi akcije, katerih cilj sta bila poglobitev medsebojnih stikov in vzpodbujanje prijateljskih odnosov med člani – vse to z namenom, da bi dosegli lažje in tesnejše sodelovanje pri strokovnem delu. Dvakrat zapored je zato organiziral piknik članov SDS, enega v naravi na Zajčji Dobravi in »bogračev piknik« na Livadi.

Mandat se je nekoliko podaljšal  v leto 1996, saj je bila tudi skupščin, ki ga je zaključila sklicana šele spomladi tega leta.

Od tu naprej uvajamo novo ime za Zavod za statistiko, ki se je z uveljavitvijo Zakona o državni statistiki avgusta 1995 preimenoval v Statistični urad Republike Slovenije, ali krajše Statistični urad.

  • Evropeizacija slovenske statistike

Po vključitvi Statističnega urada v mednarodne institucije so se aktivnosti njegovih strokovnjakov odvijale nezadržno in izjemno intenzivno. Slovenija je bila v veliki meri deležna strokovne in finančne pomoči neposredno od nekaterih držav in z vključitvijo v projekte Phare programa. Program predstavlja pobudo in finančno pomoč Evropske zveze državam srednje in vzhodne Evrope. Izvaja se od leta 1990 dalje in zajema 11 držav.

21. marca 1994 je bila v Cankarjevem domu podpisana Skupna deklaracija o sodelovanju na področju statistike med Statističnim uradom RS in Eurostatom.

Kmalu po osamosvojitvi so bili v publikacije mednarodnih institucij vključeni tudi statistični podatki o Sloveniji.

  • Zakon o državni statistiki

Zakon je stopil v veljavi 18. avgusta 1995 in ni pomemben le za statistični urad, temveč za vse uporabnike statistike – organe in organizacije javne uprave, gospodarstvo in javnost, katerim zagotavlja podatke o stanju in gibanju na ekonomskem, demografskem in socialnem področju ter na področju okolja in naravnih virov. Zakon določa temeljna načela državne statistike, organizacijo in položaj izvajanja njene dejavnosti.

  • Predavanja in okrogle mize

- John O'Quigley : Iskanje korena regresijske enačbe.

- Vijay k. Verma: Evropska panelna raziskava med gospodinjstvi.

- Andrej Blejec: Statistično razvojno okolje S-PLUS.

  • Statistika, revija statističnega društva Slovenije

Želja, da bi imeli v Sloveniji svojo strokovno statistično revijo, je bila prisotna že dalj časa, ali vsaj odkar je prenehala izhajati Statistična revija Zveze statističnih društev Jugoslavije. Razlogi za izdajanje revije so: v Sloveniji nimamo periodične publikacije, ki bi povezovala statistike raznih področij ali v kateri bi lahko objavljali svoje znanstvene izsledke, zato je njihov opus 'do nerazpoznavnosti skrit' v publikacijah drugih disciplin; poleg tega je krog strokovnjakov, ki se ukvarjajo s teoretičnim razvojem statistike in z aplikacijo statistične teorije dovolj širok, da bi lahko statistična stroka uveljavila svojo disciplinarno avtonomijo tudi na Slovenskem. Revija naj bi izhajala dvakrat letno in jo naj bi dobivali vsi člani društva,  ki plačujejo članarino.