Cilji in naloge PDF Print
There are no translations available.

II.CILJI IN NALOGE DRUŠTVA

7. člen

Delovanje društva je zasnovano na ustavnih načelih in veljavni zakonodaji.

Na lastno pobudo oz. na pobudo drugih se dogovarja o vseh aktualnih vprašanjih, posebej še o programu dela, mednarodnem sodelovanju, založniški dejavnosti, politiki financiranja in drugem.

8. člen

Društvo ima naslednje cilje in naloge:

1. sodeluje pri razvijanju statistične stroke s tem, da proučuje in izpopolnjuje teorijo in prakso v skladu z interesi in potrebami uporabnikov;

2. sodeluje pri strokovnem usposabljanju članov ter drugih statistikov in uporabnikov statističnih podatkov. V ta namen samostojno ali v sodelovanju z drugimi strokovnimi ustanovami prireja seminarje, predavanja in posvetovanja;

3. s svojimi iniciativami, pripombami in predlogi aktivno sodeluje pri oblikovanju programov statističnih raziskovanj in s tem povezanimi vprašanji;

4. sodeluje s sorodnimi strokovnimi društvi in organizacijami doma in v tujini;

5. založništvo v obsegu enega do dveh izvodov na leto.

Pri uresničevanju ciljev in nalog uveljavlja določila "Deklaracije poklicne etike Statističnega društva Slovenije".

9. člen

Delo društva je javno.

Društvo obvešča o svojem delu člane in širšo javnost preko sredstev javnega obveščanja in s pisnimi informacijami.

Društvo obvešča svoje člane:

· z objavljanjem vabil in zapisnikov na oglasni deski društva;

· z izdajo pisnih informacij;

· s tem, da so zapisniki vseh organov društva dostopni na vpogled vsem članom društva.

Društvo javnost obvešča:

· tako, da so seje organov javne in so jih lahko udeležijo novinarji ali druge osebe, ki to želijo;

· preko drugih sredstev javnega obveščanja;

· s publicistično dejavnostjo.

Za dajanje informacij sta zadolžena predsednik in namestnik, in sicer ustno; posebne pisne informacije pa daje izvršni odbor.

Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik izvršnega odbora društva.