Cilji in naloge PDF natisni

II.CILJI IN NALOGE DRUŠTVA

7. člen

Delovanje društva je zasnovano na ustavnih načelih in veljavni zakonodaji.

Na lastno pobudo oz. na pobudo drugih se dogovarja o vseh aktualnih vprašanjih, posebej še o programu dela, mednarodnem sodelovanju, založniški dejavnosti, politiki financiranja in drugem.

8. člen

Društvo ima naslednje cilje in naloge:

1. sodeluje pri razvijanju statistične stroke s tem, da proučuje in izpopolnjuje teorijo in prakso v skladu z interesi in potrebami uporabnikov;

2. sodeluje pri strokovnem usposabljanju članov ter drugih statistikov in uporabnikov statističnih podatkov. V ta namen samostojno ali v sodelovanju z drugimi strokovnimi ustanovami prireja seminarje, predavanja in posvetovanja;

3. s svojimi iniciativami, pripombami in predlogi aktivno sodeluje pri oblikovanju programov statističnih raziskovanj in s tem povezanimi vprašanji;

4. sodeluje s sorodnimi strokovnimi društvi in organizacijami doma in v tujini;

5. založništvo v obsegu enega do dveh izvodov na leto.

Pri uresničevanju ciljev in nalog uveljavlja določila "Deklaracije poklicne etike Statističnega društva Slovenije".

9. člen

Delo društva je javno.

Društvo obvešča o svojem delu člane in širšo javnost preko sredstev javnega obveščanja in s pisnimi informacijami.

Društvo obvešča svoje člane:

· z objavljanjem vabil in zapisnikov na oglasni deski društva;

· z izdajo pisnih informacij;

· s tem, da so zapisniki vseh organov društva dostopni na vpogled vsem članom društva.

Društvo javnost obvešča:

· tako, da so seje organov javne in so jih lahko udeležijo novinarji ali druge osebe, ki to želijo;

· preko drugih sredstev javnega obveščanja;

· s publicistično dejavnostjo.

Za dajanje informacij sta zadolžena predsednik in namestnik, in sicer ustno; posebne pisne informacije pa daje izvršni odbor.

Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik izvršnega odbora društva.