Organi PDF natisni

IV. ORGANI DRUŠTVA

18. člen

Organi društva so:

1. skupščina;

2. izvršni odbor;

3. nadzorni odbor;

4. častno razsodišče.

Mandatna doba organov je 4 leta.

1. Skupščina

19. člen

Skupščina je najvišji organ društva in jo sestavljajo vsi člani društva.

Skupščina izvršuje svoje pravice in dolžnosti na podlagi in v okviru tega statuta in zakonov.

Skupščina razpravlja in odloča o vseh splošnih in pomembnih vprašanjih s področja dela društva. Odločitve sprejema z večino glasov.

20. člen

Ko skupščina odloča o delu izvršnega in nadzornega odbora društva, sprejema odločitve na podlagi razprave vseh članov skupščine, s tem da člani izvršnega in nadzornega odbora nimajo pravice glasovati takrat, ko se odloča o njihovem delu.

21. člen

Skupščina je sklepčna, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica članov.

Če ob predvidenem začetku skupščina ni sklepčna, se začetek odloži za 30 minut, nakar skupščina veljavno sklepa, če je prisotnih več kot tri desetine članov.

Če skupščina tudi tedaj ni sklepčna, se začetek ponovno odloži za nadaljnih 30 minut, nakar je skupščina sklepčna, če je navzočih vsaj 10 članov.

22. člen

Skupščino začne predsednik društva in jo vodi, dokler skupščina ne izvoli delovnega predsedstva. Poleg tega skupščina izvoli še zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika, po potrebi pa tudi volilno komisijo, kandidacijsko komisijo, verifikacijsko komisijo in druge delovne organe.

Skupščina je lahko redna ali izredna. Redno skupščino sklicuje izvršni odbor enkrat na dve leti.

Izredno skupščino se lahko skliče po sklepu izvršnega odbora, na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo tretjine članov društva. Izvršni odbor je dolžan sklicati izredno skupščino v roku 30 (trideset) dni po prejemu zahteve za sklic. Če izvršni odbor skupščine kljub temu ne skliče, jo skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznim gradivom. Izredna skupščina odloča le o zadevi, za katero je bila sklicana.

23. člen

Skupščina:

· sklepa o dnevnem redu

· razpravlja o delu in poročilih izvršnega in nadzornega odbora ter sklepa o njem

· sprejema delovni program

· odloča o pritožbah proti sklepom izvršnega odbora

· sklepa o finančnem načrtu za prihodnje leto ter potrjuje zaključni račun za minulo leto

· sprejema, spreminja ter dopolnjuje pravila ter druge splošne akte društva

· s tajnim glasovanjem neposredno voli in razrešuje izvršni odbor in nadzorni odbor

· odloča o prenehanju in združitvi društva

· določa višino članarine.

24.člen

O delu skupščine se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva in oba overovatelja zapisnika.

2. Izvršni odbor

25. člen

Izvršni odbor je izvršilni organ skupščine društva in je skupščini tudi odgovoren v okviru pravic in dolžnosti, ki jih ima na podlagi tega statuta in zakonov.

Izvršni odbor opravlja organizacijske, upravne, administrativne in strokovnotehnične zadeve. Opravlja zadeve, ki mu jih naloži skupščina ter zadeve, ki po svoji naravi spadajo v njegovo delovno področje.

Izvršni odbor določi dva člana Statističnega sveta Republika Slovenije.

Poleg predsednika društva, predstavlja izvršni odbor društvo doma in v tujini, predvsem pa skrbi za izvajanje politike društva in izvrševanje sklepov skupščine društva.

26. člen

Izvršni odbor šteje 7 članov.

Predsednik društva je hkrati tudi predsednik izvršnega odbora. Izvršni odbor se konstituira na prvem sestanku po izvolitvi, s tem da izvoli izmed sebe podpredsednika, blagajnika in tajnika.

27. člen

Predsednik (v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti pa podpredsednik) izvršnega odbora posamično zastopa društvo pred državnimi organi, drugimi organizacijami in tretjimi osebami po navodilih izvršnega odbora.

28. člen

Izvršni odbor dela in odloča po smernicah sprejetih na skupščini. Seje izvršnega odbora se sklicujejo po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno.

29. člen

Člane izvršnega in nadzornega odbora voli skupščina za dobo štirih let.

Vodilni funkcionarji društva (predsednik in podpredsednik izvršnega odbora, predsednik nadzornega odbora) so lahko izvoljeni največ za dve zaporedni mandatni dobi.

30. člen

V okviru svojega delovnega področja opravlja izvršni odbor zlasti naslednje:

· sklicuje skupščino in pripravlja poročila o delu ter predloge za skupščino,

· pripravlja in sestavlja predlog finančnega načrta in zaključnega računa,

· imenuje iz vrst članstva stalne in občasne komisije oz. sekcije,

· skrbi za materialno in finančno poslovanje,

· sprejema nove člane in sklepa o črtanju in izključitvi članov,

· prizadeva se za uresničevanje načel “Deklaracije poklicne etike statističnega društva Slovenije”.

31.člen

Izvršni odbor sprejema sklepe, če seji prisostvuje več kot polovica članov. Sklepi so sprejeti, če zanje glasuje večina navzočih članov.

3. Nadzorni odbor

32. člen

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli skupščina za dobo štirih let.

Nadzorni odbor izvoli izmed svojih članov predsednika.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani izvršnega odbora, imajo pa pravico udeleževati se sej izvršnega odbora, vendar brez pravice odločanja.

33. člen

Nadzorni odbor neposredno in učinkovito nadzoruje uresničevanje politike društva in izvrševanje sklepov skupščine.

Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren neposredno skupščini društva in o delu pisno poroča skupščini.

Nadzoruje tudi uresničevanje pravic članov društva, izvajanje določb statuta in drugih aktov društva ter sklepov organov društva in finančno poslovanje.

Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi trije člani in če zanje glasujeta vsaj dva člana.

4. Častno razsodišče

34. člen

Častno razsodišče sestavljajo trije člani in dva namestnika, ki jih izvoli skupščina za enako mandatno obdobje, kot člane izvršnega odbora društva. Predsednika razsodišča izvolijo člani razsodišča izmed sebe. Častno razsodišče se sestaja na podlagi pisnih zahtev organov in članov društva, ki jih mora rešiti v roku 30 dni.

Častno razsodišče je sklepčno, če so prisotni trije člani. Sklep je veljaven, če zanj glasujeta dva člana.

35. člen

Naloga častnega razsodišča je braniti interese društva ter strokovne in druge interese članov. Naloga častnega razsodišča je tudi obravnavanje kršitev članov društva in izrekanje disciplinskih ukrepov.

36. člen

Za disciplinski prekršek člana se šteje hujše nespoštovanje statuta in sklepov organov društva ter vsako drugo ravnanje, ki prizadene interese in ugled društva.

Kršitve so predvsem:

· kršitve določb statuta in aktov društva,

· nevestno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu ali škodovanje njegovemu ugledu,

· delovanje v nasprotju s strokovnimi in moralnimi normami, ki jih zastopa društvo,

· nespoštovanje deklaracije poklicne etike društva.

37. člen

V postopku častno razsodišče ugotovi kršitev člana in mu s sklepom izreče disciplinski ukrep. Zoper sklep ima prizadeti pravico pritožiti se na skupščino.

38. člen

O sporih odloča na prvi stopnji častno razsodišče. Častno razsodišče uporablja pri svojem delu smiselno določbe Zakona o splošnem upravnem postopku.

Organ pritožbe je skupščina. Njegova odločitev je dokončna. Za svoje delo je častno razsodišče odgovorno skupščini.

39. člen

Natančnejše določbe o delu organov društva se lahko določijo s poslovnikom, ki ga sprejmeta Izvršni odbor in Nadzorni odbor na skupni seji v navzočnosti več kot polovice članov obeh odborov skupaj.

Za sprejem je potrebna 3/4 glasov navzočih članov.