Prenehanje Print
There are no translations available.

VII. PRENEHANJE DRUŠTVA

44. člen

Društvo preneha:

1. če sprejme skupščina sklep o prenehanju;

2. če se število članov zmanjša na manj kot deset;

3. z odločbo pristojnega organa.

45. člen

Če društvo preneha iz razlogov po 1. in 2. točki prejšnjega člena mora predsednik društva oziroma namestnik, v roku 15 dni obvestiti pristojni organ, ki to zabeleži v register društev in izda odločbo o izbrisu društva iz registra.

Rok za obvestitev pristojnega organa prične teči naslednji dan od sprejetja sklepa skupščine društva o prenehanju društva oz. od dneva ugotovitve po 2. točki prejšnjega člena.

46. člen

Po prenehanju društva, se premoženje po sklepu skupščine prenese na drugo sorodno društvo.